2023-06-23

    Sáng ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đã có 16 cổ đông tham dự với số cổ phần là 6.354.465 cổ phần trực tiếp và ủy quyền, đạt 63,54% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo Luật doanh nghiệp.

       Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị là cổ đông lớn nhất đã thông qua các nội dung tổ chức đại hội theo đúng quy định.


Toàn cảnh Đại hội

       Tại đại hội, các cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% các nội dung xin ý kiến Đại hội như: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023; Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 là 0%; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Kế hoạch thù lao, lương thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát,…
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

       Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Minh, đồng thời bỏ phiều bầu ông Cù Anh Tuấn làm thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ đạt 100%.


Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm

       Năm 2023, Công ty HUD3 đặt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 222,3 tỷ đồng; Doanh thu: 162 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 0,7 tỷ đồng; Nộp NSNN: 6,0 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến: 0%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 27

Tổng số người truy cập : 1111880

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực